Is-grwpiau 

Rheoli Asedau ac Ystadau

Cynnal a Chadw Adeiladau

Mae is-grŵp Cynnal a Chadw Adeiladau CLAW yn fforwm o swyddogion o'r 22 Awdurdod Lleol sy'n cyfnewid gwybodaeth, cyngor, syniadau, atebion a gwersi a ddysgwyd er budd pob aelod er mwyn rheoli'r adnoddau a'r gweithgareddau cynnal a chadw sy'n ofynnol i warchod, atgyweirio a chynnal a chadw yn effeithiol ac yn effeithlon. asedau i drefn weithio dderbyniol. Ei nod yw cydgysylltu ac osgoi dyblygu prosesau, datblygu datrysiadau ac arferion technoleg gwybodaeth cyffredin er mwyn cyflawni swyddogaeth cynnal a chadw adeiladau gyffredin.

Mae'r swyddogaeth hon yn cynnwys: -

• Lleihau methiant asedau ac amser segur

• Ymestyn oes asedau

• Cynllunio gwaith cynnal a chadw

• Rheoli costau a chyllidebu

• Gwella ansawdd y cynnyrch

• Datblygu polisïau, gweithdrefnau a safonau gwell

• Cydymffurfio â rheoliadau a chanllawiau statudol

• Sicrhau diogelwch personél a defnyddwyr

• Dysgu o faterion sy'n wynebu awdurdodau eraill

Mae rheoli cynhaliaeth yn helpu i ymestyn oes y gellir ei defnyddio gan ased trwy gydlynu'r adnoddau sydd eu hangen i'w gadw mewn cyflwr gweithredu. Mae hyn yn cynnwys monitro cyflwr ased, gwybod ei fanylebau perfformiad, defnyddio strategaethau cynnal a chadw effeithiol, ac olrhain costau cynnal a chadw. Yn seiliedig ar y ffactorau hyn, gall corff cyhoeddus / preifat benderfynu a yw'n well atgyweirio neu amnewid yr ased.

 

Dylunio

Ynni

Mae Grŵp Ynni CLAW yn cynnwys Rheolwyr Ynni Awdurdodau Lleol Cymru yn bennaf, a hefyd rhai sefydliadau partner megis: Llywodraeth Cymru, Re:Fit Cymru, Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (GYLlC), y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) a Salix Finance sy'n cyfarfod bob chwarter.  Trafodir amrywiaeth o faterion yn y cyfarfodydd sy'n aml yn cynnwys caffael ynni, cyllid Llywodraeth Cymru, adroddiadau ar garbon, polisïau ynni a materion mesur/bilio i enwi ond rhai ohonynt.
 
Mae pob Awdurdod lleol yng Nghymru yn gweithio'n agos gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (GYLlC) ar ddatblygu cynlluniau ynni, mentrau arbed ynni, adolygiadau fflyd, cynlluniau adnewyddadwy, yn ogystal â strategaethau ynni rhanbarthol.  
 
Un o'r agweddau mwyaf amhrisiadwy ar gyfarfodydd Grŵp Ynni CLAW yw pan gaiff Awdurdodau Lleol gyfle i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'w gilydd am gynnydd y mentrau ynni a charbon sy’n cael eu cynnal yn ardal eu hawdurdod. Mae'n gyfle i rannu gwybodaeth, syniadau ac arbenigedd ac mae hefyd yn cychwyn mwy o drafodaeth ymysg aelodau.
 
Yn dilyn datganiad argyfwng hinsawdd Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2019, mae'r Grŵp Ynni wedi bod yn fforwm gwerthfawr ar gyfer yr agenda hon, gydag Awdurdodau Lleol yn rhannu eu gwybodaeth a'u profiadau i weithio tuag at uchelgais gyffredin o fod yn sector cyhoeddus carbon sero net erbyn 2030.
 
Bydd y grŵp yn aml yn gwahodd siaradwr o'r diwydiant i gyflwyno eu hatebion arbed ynni penodol ar ddiwedd pob cyfarfod. Mae cyfle hefyd i aelodau CLAW holi cwestiynau i’r cyflwynydd.

Tai

Mecanyddol a Thrydanol